ОПИСАНИЕ

Центърът за социална и образователна подкрепа (ЦСОП) е създаден от сдружение Свободен младежки център в резултата от поредица проекти, финансирани от различни донори. В момента ЦСОП е в процес на предоставяне на социалната услуга "Център за работа с деца на улицата" като държавно делегирана дейност. Основните клиенти на центъра са деца от ромски произход, за които по различни причини родителите и семейството не полагат необходимите грижи и по този начин ги неглижират и поставят в социален риск. Капацитетът на центъра е 15 деца.

Социалната услуга включва различни дейности, които да доведат до подобряване на качеството на живот на децата, тяхната социална интеграция, както и увеличаване на родителския потенциал. Центърът предоставя дневна грижа, храна и облекло, хигиенни и здравни грижи, образователна подкрепа и ограмотяване, позитивни избори за свободното време и т.н. за своите възпитаници. Особен акцент в работата е връщането и задържането на децата в училище.

Постъпването в центъра става с направление от страна на Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Видин. Другият начин това да стане по инициатива на самите деца, техните родители, граждани или в резултат от улична работа на служителите на центъра.

Моля, информирайте ни за деца жертви на насилие, експлоатация и други във висок социален риск на тел.094/621213.

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА