Документи

Документ Файлов формат
Закон за социалните услуги
Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги
Закон за закрила на детето
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Наредба за качеството на социалните услуги
Етичен кодекс на служителите, предоставящи социални услуги
Етичен кодекс на работещите с деца
Номенклатура на услугите и дейностите в ЦРДУ
Програма за развитие на качеството
Правилник за вътрешния ред
Длъжностна характеристика - социален работник
Длъжностна характеристика - психолог
Длъжностна характеристика - възпитател
Длъжностна характеристика - социален работник на терен
Политика за защита от насилие и злоупотреби
Политика и процедура за възпитание и дисциплина
Вътрешни правила за защитата на личните данни  и информацията за потребителите
План за реакция при настъпване на епидемична ситуация
План за защита при бедствия, аварии и катастрофи
Инструкция за работа на КСР
Инструкция за работа с доброволци
Инструкция за атестиране на персонала
Инструкция за задълженията на дежурния служител
Процедура осигуряване на храна
Процедура за пропускателния режим
Процедура за управление на социален случай
Процедура за подбор на персонал и външни експерти
Процедура за набиране и подбор на доброволци/стажанти
Процедура за осигуряване на облекло и обувки на потребители-деца
Процедура за действие при проява на неприемливо поведение от страна на потребител
Процедура за реагиране при съмнение за осъществено насилие и/или злоупотреба с дете
Процедура за снабдяване, съхранение и изписване на лекарствени средства
Процедура за уведомяване и действие при инцидент/смърт на потребител
Продецура за превенция и действие при възникване на инфекциозно заболяване
Процедура за съхранение и използване на потенциално вредни вещества
Процедура за жалби
Процедура за действие при напускане на услугата от потребител без предупреждение
Процедура за архивиране
Форма на индивидуална оценка на потребностите (ИОП)
Насоки за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите (ИОП)
Форма на индивидуален план за грижи (ИПГ)
Форма на доклад за изпълнението на ИПГ
Форма на договор за социални услуги
Декларации към договора
Форма на анекс към договора за социални услуги
Форма за развитие на случая
Форма на личен план за професионално развитие
Форма за отчет на личния план за професионално развитие
Форма за дневен отчет на дейностите
Форма за атестация (самооценка)
Форма за присъствие на потребителите
Форма за отчет за дадена храна
Форма за развитие на терапевтичен случай
Форма чеклист на сроковете
Протокол за получаване на облекло и обувки
Протокол за даряване на лекарствени средства
Протокол за унищожаване на документи, съдържащи лични данни
Протокол от индивидуална работа
Протокол от групова работа
Протокол за индивидуално интервю
Протокол за групова супервизия
Протокол за индивидуална супервизия
Протокол за пътуване на деца
Декларация за лични данни
Декларация за конфиденциалност
Декларация на доброволеца
Договор с доброволец
План за здравни грижи

ОБЩОДОСТЪПНИ УСЛУГИ
Общи условия на услугата Информиране и консултиране
Общи условия за услугата Общностна работа