Документи

Документ Файлов формат
Закон за социалните услуги
Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги
Закон за закрила на детето
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
Методика за предоставяне на услугата "Център за работа с деца на улицата"
Етичен кодекс на работещите с деца
Опсание на услугата ЦРДУ
Правилник за вътрешния ред
Длъжностна характеристика - социален работник
Длъжностна характеристика - психолог
Длъжностна характеристика - възпитател
Длъжностна характеристика - социален работник на терен
Длъжностна характеристика - медицинска сестра/фелдшер
Длъжностна характеристика - хигиенист
Задължения на дежурния служител в ЦРДУ
Правила за работната заплата
Процеура за прием на дете в ЦРДУ
Процедури за откриване, ползване на услугата и прекратяване на случай в ЦРДУ
Процедура за действие при спешни случаи
Процедура за реагиране при съмнение за осъществено насилие и/или злоупотреба с дете
Процедура за пропускателния режим
Процедура за жалби
Процедура и ред за налагане на дисциплинарни мерки
Процедура за осигуряване на облекло и обувки
Процедура за осигуряване на храна
Процедура за осъществяване на вътрешен контрол
Процедура за подбор на персонал и външни експерти
Процедура за подбор на доброволци и стажанти
Инструкция за предотвратяване на неприемливо поведение в ЦРДУ
Политика за защита от насилие и злоупотреби
Инструкция за атестиране на персонала
Договор за ползване на услугата
Анекс към договор за ползване на услугата
Оценка на нуждата от грижи
Индивидуален план за ползване на услугата
План за здравни грижи
Протокол - прием на дете в ЦРДУ
Протокол - среща с институции
Протокол - работа с родители
Протокол - работа на терен
Протокол - уличен обход
Протокол - мнение на дете
Протокол - първичен медицински преглед
Протокол - индивидуална работа
Протокол - групова работа
Протокол - индивидуална консултация
Протокол - дейности извън ЦРДУ
Протокол - дадени дрехи и обувки
Протокол - интервю
Протокол - групова супервизия
Протокол - индивидуална супервизия
Протокол - пътуване на деца
Присъствена форма на ползвателите
Форма за дадена храна
Форма за развитие на детето
Форма за преглед на индивидуалния план (3 месеца)
Форма за преглед на индивидуалния план (6 месеца)
Декларация на доброволеца
Дневен режим в ЦРДУ
Форма за дневен отчет
Форма за атестация на персонала
Форма за личен план за развитие
Форма за отчет на изпълнението на личния план за развитие
ДОКУМЕНТИ КОВИД-19  
Правила за действие в епидемична обстановка

Протокол за почистване и дезинфекция

Чеклист за почистване и дезинфекция
Информирано съгласие
Декларация от родител
Инструкции