ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Тази услуга се предлага както на деца, така и на родители. Ние изследваме основните им проблеми и затруднения и предлагаме възможни решения, които те сами да обмислят и набележат действия за тяхното осъществяване. Проблемите и затрудненията могат да са най-различни и често идват от това, че хората и особено децата нямат нужната информация. Нашите специалисти я имат или могат да я намерят. Например те могат да научат родителите какви са техните права (но и задължения), как да се грижат по-добре за децата си, да ги насочат към съответните институции и услуги от сферата на образованието, здравеопазването, трудовата заетост, социалното осигуряване и много други неща. С децата се правят здравни беседи, организира се свободното време, напътстват се как да продължат образованието си, как да се държат с другите хора и т.н. Понякога проблемите изискват психологическо консултиране на детето или семейството, за което разполагаме с квалифициран психолог.

Вижте и другите социални услуги, които предлагаме: